MENU

Publications

Disrupting CD47-SIRPa axis alone or combined with autophagy depletion for the therapy of glioblastoma

Date:2020-07-08 Views:351

Xuyao Zhang, Wei Chen, Jiajun Fan, Shaofei Wang, Zongshu Xian,Jingyun Luan, Yubin Li, Yichen Wang, Yanyang Nan, Man Luo, Song Li,Wenzhi Tian and Dianwen Ju. Disrupting CD47-SIRPα axis alone or combined with autophagy depletion for the therapy of glioblastoma. Carcinogenesis, 2018, Vol. 39, No. 5, 689–699.


https://doi.org/10.1093/carcin/bgy041