MENU

Publications

Targeting CD47 and autophagy elicited enhanced antitumor effects in non-small cell lung cancer.

Date:2020-07-08 Views:320

Xuyao Zhang, Jiajun Fan, Shaofei Wang, Yubin Li, Yichen Wang, Song Li, Jingyun Luan, Ziyu Wang, Ping Song, Qicheng Chen, Wenzhi Tian, Dianwen Ju. (2017). Targeting CD47 and autophagy elicited enhanced antitumor effects in non-small cell lung cancer. Cancer Immunology Research. 2017; March 28.


DOI: 10.1158/2326-6066.CIR-16-0398.