MENU

Board of Director

Zhenping Zhu

Date:2020-07-07 Views:14

Zhenping Zhu, MD, PhD, Board Member. Over 30 yrs antibody drug R&D in biopharmaceutical companies including Genentech, ImClone Systems, Novartis, and Kadmon Biopharma.